Małżeństwo

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się biura parafialnego  najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, w celu rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i załatwienia formalności (np. umówienie daty na spisanie protokołu przedślubnego)

Dokumenty potrzebne podczas spisywania protokołu przedślubnego
1. Metryka chrztu świętego wydana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed datą spisania protokołu
2. Świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu)
3. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
4. Dowód osobisty
5. Jeśli narzeczeni pragną zawrzeć małżeństwo konkordatowe dostarczają trzy egzemplarze zaświadczenia sporządzonego przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. (dostarczyć do biura parafialnego najpóźniej dwa tygodnie przed ślubem)

Bezpośrednio po spisaniu protokołu:
– należy umówić się na spotkania z doradcą życia rodzinnego,
– wypełnić informację o świadku ślubu
– odbyć spowiedź świętą przygotowującą do sakramentu małżeństwa (na początku spowiedzi powiedzieć iż jest to pierwsza spowiedź przedślubna). Przed samym ślubem należy odbyć następną spowiedź w celu godnego przyjęcia sakramentu małżeństwa (Na początku spowiedzi powiedzieć iż jest to druga spowiedź przedślubna).

Zapowiedzi
Każde zamierzone małżeństwo należy podać do publicznej wiadomości, nie tylko z tej racji, że wierni są w sumieniu obowiązani wyjawić znane im przeszkody, ale także dlatego, że małżeństwo winno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą narzeczeni.

Świadek ślubu
Do spisania aktu ślubu potrzebne są dane świadków a mianowicie:
– Imiona (takie jak w dowodzie osobistym)
– Nazwisko,
– wiek,
– wyznanie,
– adres zamieszkania.
Godną rzeczą jest, aby ci, którzy zostali wybrania na świadków wcześniej odbyli również sakramentalną spowiedź, aby w czystości swego serca mogli towarzyszyć tym, przez których zostali wybrani i obdarzeni tak ogromnym zaufaniem.

 

Poniższe informacje mogą przydać się w dzień zawarcia małżeństwa:

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PARY MŁODYCH PRZED ŚLUBEM
Zgodnie z polską tradycją, zanim młodzi wyruszą do kościoła, aby w czasie liturgii zawrzeć sakrament małżeństwa, proszą swoich rodziców o błogosławieństwo. Obrzęd ten jest bardzo krótki, gdyż jest on początkiem pięknej liturgii sakramentu małżeństwa, która odbywać się będzie w kościele parafialnym.
Na stole ustawiamy obraz lub figurkę (Pana Jezusa, Maryi lub świętego patrona), zapalone świece chrzcielne lub inne, wianek i wiązan­ka ślubna, a także Biblia i woda święcona z kropidłem

OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Po przygotowaniu się pary młodych jeden z rodziców, przewodnicząc obrzędowi błogosławieństwa, żegnając się mówi:
P. + W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Pan młody lub panna młoda, tymi słowami, prosi rodzi­ców obojga stron o błogosławieństwo:
Kochani Rodzice! Jesteśmy głęboko przekonani, że bez Wa­szego błogosławieństwa nie możemy dostąpić również błogosła­wieństwa Bożego, dlatego bardzo serdecznie prosimy, abyście zechcieli nam pobłogosławić na nową drogę naszego życia we wspól­nocie małżeńskiej.
Ktoś z obecnych odczytuje poniższy tekst słowa Bożego. (zaleca się odczytanie z Biblii)
P. Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Jana. J 15,9-12
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział do swoich uczniów: ?Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wy­trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przyka­zania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przy­kazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. tak jak Ja was umiłowałem?.
Oto słowo Pańskie.
W. Chwała Tobie, Chryste.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Młodzi klękają przed rodzicami, a jeden z nich jako szafarz, mając ręce złożone, mówi:
P. Wszechmogący Boże, Najlepszy nasz Ojcze! Bądź uwielbiony za miłość, którą wzbudziłeś w naszych sercach. Prosimy Cię pobłogosław (N. i N)., których złączyłeś w Two­jej miłości. Niech będą dla świata żywym obrazem miłości Chrystu­sa i Kościoła. Dozwól im razem doczekać szczęśliwej starości i ob­darz potomstwem, a błogosławieństwo Twoje, Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty, niech zstąpi na nich i pozostanie na zawsze. Amen.
Rodzice czynią na czołach pary młodej kciukiem znak krzyża św. i przekazują pocałunek pokoju.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WIANKA I WIĄZANKI ŚLUBNEJ
P. Panie i Boże, twórco wszelkiego piękna, pobłogosław ten wianek i kwiaty, które są znakiem nowego życia, jakim nas obdarowujesz, spraw aby słudzy Twoi, którzy dzisiaj zawrą sakramentalny związek małżeński, żyli zawsze w Twojej łasce i okazywali Ci wdzięczność za powołanie ich do wspólnoty życia i miłości. O to Cię prosimy, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wszystkich pokropić wodą święconą. Po odmówieniu po­niższej lub innej modlitwy wszyscy wyruszają do kościoła.

Polećmy Parę Młodych i nas wszystkich szczególnej opiece Matki Najświętszej, odmawiając:

Pod Twoją obronę, uciekamy się …