Wspólnoty parafialne

Parafialny Zespół Caritas
Działanie koncentruje się na organizowaniu pomocy wśród rodzin niezamożnych i wielodzietnych. Szczególną okazją udzielania pomocy są święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W tych dniach rodziny potrzebujące pomocy otrzymują paczki żywnościowe. Ponadto Caritas uczestniczy w szerszych akcjach wymagających wsparcia. Spotkania zespołu Caritas odbywają się tak często na ile jest to konieczne.

Liturgiczna Służba Ołtarza
Liturgiczna Służba Ołtarza gromadzi kandydatów, ministrantów, lektorów i ceremoniarzy, którzy angażują się w codzienną służbę podczas Mszy świętej. Każdy ministrant ma wyznaczony jeden dyżur niedzielny i dwa w tygodniu. Zbiórki formacyjne odbywają się dla poszczególnych grup w wyznaczone środy po wieczornej Mszy świętej. Ministranci korzystają również z sali sportowej w czwartki od godz. 19:30 do 21:00.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Grupa młodzieży zawiązała się we wrześniu 2006 roku. Oddział KSM-u realizuje plan formujący Stowarzyszenie na spotkaniach, które odbywają się w piątki po wieczornej Mszy świętej. Celem spotkań formacyjnych jest zbliżenie uczestników do Boga i doskonalenie siebie oraz nauka, jak innym w tym pomagać. Spotkania formacyjne dostarczają odpowiedniej wiedzy, uczą modlitwy i kształtują katolickie postawy moralne. Młodzież angażuje się w przygotowywaniu liturgii, podczas nabożeństw parafialnych, w przygotowywaniu czuwań modlitewnych, montażach słowno-muzycznych, w przygotowywaniu wystaw upamiętniających ważne wydarzenia w Kościele.

Schola Parafialna
Schola parafialna powstała we wrześniu 2006 roku. Próby scholi odbywają się w salce parafialnej w każdą sobotę w godzinach 10.00 – 12.00. Schola zajmuje się oprawą muzyczną Mszy świętej dla dzieci oraz uświetnia uroczystości i nabożeństwa religijne w naszej parafii:  nabożeństwo różańcowe dla dzieci w październiku, procesję Bożego Ciała, czuwania modlitewne z różnych okazji religijnych itp. Ponadto organizuje koncerty dla parafian, które odbywają się w naszym kościele parafialnym.

Domowy Kościół
Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Małżeństwa tworzące krąg, wraz z kapłanem, gromadzą się w imię Chrystusa raz w miesiącu, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w życiu codziennym. Formacja małżonków to droga do Boga przez rozważanie i życie słowem Bożym, modlitwę, życie sakramentalne, dar rekolekcji rodzinnych, postawę służby we wspólnocie Kościoła.

Franciszkański Zakon Świeckich
Historia powstania
Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają XIII wieku (1221), kiedy św. Franciszek z Asyżu głosząc pokutę oraz wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła, a także ludzi świeckich, zaproponował nową formę życia ideałami Ewangelii. Pierwsze wspólnoty zostały nazwane Braćmi i Siostrami od Pokuty. Innym powszechnie znanym i najdłużej używanym było miano Trzeci Zakon św. Franciszka z Asyżu.
Tercjarze franciszkańscy przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu dalszych wieków stanowili bardzo liczną grupę wiernych. Wśród nich były osoby różnych stanów i zawodów, w tym duchowni diecezjalni, biskupi, kardynałowie oraz papieże.
Zasady życia
Franciszkański Zakon Świeckich rządzi się prawem powszechnym Kościoła katolickiego i własnym: Regułą, Konstytucjami Generalnymi, Rytuałem i Statutami partykularnymi.
Regułą życia franciszkanów świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi.
Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości ewangelicznej.
Struktury
Podstawową jednostką jest wspólnota miejscowa przy kościele franciszkańskim lub diecezjalnym. Wspólnoty miejscowe z jednego terenu metropolii kościelnej lub diecezji tworzą wspólnotę regionalną. Wspólnoty regionalne tworzą wspólnotę narodową, a wspólnoty narodowe – wspólnotę międzynarodową. Wspólnotą na każdym poziomie kieruje rada Wspólnoty z przełożonym Wspólnoty. W skład Rady na każdym poziomie z urzędu wchodzą Asystenci duchowi mianowani przez Ministrów Prowincjalnych (prowincjałów) Zakonu Braci Mniejszych, sprawujących wyższe kierownictwo. Asystenci duchowi dbają o zachowanie przez tercjarzy wierności charyzmatowi franciszkańskiemu i jedności z Rodziną Franciszkańską oraz współpracują w zakresie formacji.
Franciszkanie świeccy z diecezji pelplińskiej należą do Regionu Gdańskiego. W skład Wspólnoty Regionalnej wchodzą również tercjarze z archidiecezji gdańskiej i diecezji toruńskiej.
Wspólnota w Sierakowicach
Franciszkański Zakon Świeckich to wspólnota, której członkowie (tercjarze) nie porzucają świata, pozostają w swoich domach i nadal żyją w swoim środowisku domowym i zawodowym wpływając na niego poprzez własne świadectwo.
Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich działająca przy naszej parafii została założona 23 czerwca 1996 r. i posiada akty kanonicznego założenia: biskupa pelplińskiego oraz ministra prowincjalnego Zakonu Braci Mniejszych w Poznaniu. Do wspólnoty należą osoby pochodzące z różnych parafii. Asystentem duchowym wspólnoty jest o. Jonasz Krefta OFM z klasztoru w Nowym Porcie w Gdańsku. Spotkania formacyjne wspólnoty odbywają się w pierwszą środę miesiąca w salce katechetycznej znajdującej się przy plebanii lub kościele.

Obecny skład Rady Wspólnoty (2020 r.):

 • Teresa Dułak – przełożona,
 • Jolanta Kuczkowska– zastępca przełożonej,
 • Teresa Lica– sekretarz,
 • Marcin Lica – skarbnik,
 • Mirosław Kuczkowski – mistrz formacji.

Róże różańca świętego
Na terenie parafii działają 24 róże Różańca Świętego. Każda z Róż spotyka się co miesiąc na wspólną modlitwę w kościele bądź w domach prywatnych.

Nadzwyczajni Szafarze Komunii świętej
Uczestniczą regularnie w niedzielnych i świątecznych Mszach św., podczas których rozdzielają komunię świętą. Uczestniczą w rekolekcjach, dniach skupienia i spotkaniach formacyjnych.
W latach 1995-1998 ks. bp Jan Bernard Szlaga upoważnił sześciu mężczyzn z parafii do pełnienia posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św.:

 1. Mirosław Kuczkowski od 3 grudnia 1995 r.,
 2. Ryszard Cirocki od 8 grudnia 1996 r.,
 3. Gerard Domaszk od 8 grudnia 1996 r.,
 4. Kazimierz Grzenkowicz od 8 grudnia 1996 r.
 5. Andrzej Olszewski od 20 grudnia 1998 r.,
 6. Roman Zelewski od 20 grudnia 1998 r.

Czciciele Miłosierdzia Bożego
Czciciele Miłosierdzia Bożego spotykają się w każdy piątek w kościele parafialnym w Sierakowicach na wspólnej modlitwie podczas której odmawiają koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Czciciele św. Michała Archanioła
Czciciele św. Michała Archanioła to osoby, które przyjęły znak szkaplerza ze świętym. Zapraszani są każdego 8. dnia miesiąca na Msze świętą wieczorną, po której odmawiana jest litania do Michała Archanioła.

Czciciele św. Ojca Pio
Wszystkich, którzy oddają szczególną cześć św. Ojcu Pio zapraszamy w I sobotę miesiąca na Mszę świętą wieczorną po której odmawiana jest litania do św. Pio.